Poprawne formułowanie zapytań

Terminy proste i frazy
W wyszukiwaniu można używać terminów prostych , czyli pojedynczych wyrazów oraz fraz , czyli wyrażeń złożonych z kilku słów ujętych w cudzysłów np. „Uniwersytet Mikołaja Kopernika”. W przypadku użycia cudzysłowu wyszukiwane będą tylko te dokumenty, które zawierają całą frazę.

Terminy wyszukiwawcze można łączyć za pomocą operatorów logicznych. Można też używać tzw. znaków maskujących, które zastępują dowolne litery i cyfry oraz ich ciągi, wyszukiwać terminy podobne, znajdujące się w pewnej odległości od siebie lub określać priorytet wyszukiwanych terminów.
Operatory logiczne
 • AND - zapisywany również jako &&
  - oznacza, że terminy połączone operatorem muszą jednocześnie występować w przeszukiwanym dokumencie . Np. zapytanie w postaci Kopernik && Chopin spowoduje wybranie tylko takich dokumentów, w których oba nazwiska występują jednocześnie. Użycie operatora AND jest domyślnym zachowaniem wyszukiwarki w przypadku wpisania więcej niż jednego słowa, zatem taki sam wynik uzyskamy wpisując Kopernik Chopin.
  lub
  lub
 • OR - zapisywany również jako ||
  - wymaga, aby przynajmniej jeden z terminów występował w przeszukiwanym dokumencie . Np. zapytanie Kopernik || Copernicus spowoduje wybranie dokumentów, w których nazwisko astronoma występuje chociaż w jednej z podanych form.
  lub
 • NOT - zapisywany również jako !
  - wyklucza z listy wyników dokumenty, w których występuje zanegowany termin . Np. zapytanie „Nicolaus Copernicus” NOT university wyszuka dokumenty, zawierające frazę „Nicolaus Copernicus”, ale nie zawierające jednocześnie słowa university. Operator ten nie może być stosowany samodzielnie, np. zapytanie w postaci NOT „Nicolaus Copernicus” nie zwróci poprawnych wyników.
  lub
 • + (operator terminu wymaganego)
  - wyszukuje dokumenty zawierające termin następujący bezpośrednio po „+” , lecz niekoniecznie pozostałe terminy. Np. +biblioteka uniwersytecka spowoduje wybranie dokumentów, które muszą zawierać słowo biblioteka i mogą (ale nie muszą) zawierać słowo uniwersytecka.
 • - (operator terminu zakazanego)
  - działa podobnie jak operator NOT. Zapytanie „Nicolaus Copernicus” -„Nicolaus Copernicus University” wyszuka dokumenty zawierające nazwisko „Nicolaus Copernicus”, lecz nie zawierające nazwy „Nicolaus Copernicus University”.
Znaki maskujące
 • ?
  - zastępuje jeden dowolny znak . Np. zapytanie Kowalsk? pasuje zarówno do Kowalski, jak i Kowalska.
 • *
  - zastępuje ciąg znaków . Np. zapis: bu*a spowoduje wyszukanie takich słów jak buda, budda, buddysta, butonierka itp. Znaku maskującego nie wolno umieszczać na początku wyrażenia wyszukiwawczego.
Wyszukiwanie rozmyte
Wyszukiwanie rozmyte (fuzzy search) znajduje zastosowanie w wypadku terminów prostych podobnych do siebie, np. Copernicus, Copernikus, Kopernikus. Dokumenty zawierające te terminy można wyszukać dodając znak tyldy do terminu: copernicus~.

Stopień poszukiwanego podobieństwa można określić współczynnikiem, który zawiera się w zakresie pomiędzy 0 a 1. Im wartość współczynnika będzie bliższa 1, tym większe podobieństwo będą miały wyszukiwane frazy. Domyślnie współczynnik podobieństwa ustawiony jest na wartość 0.5. Aby ją zmienić, do wyszukiwanego terminu należy dodać znak tyldy wraz z wyraźnie określonym współczynnikiem, np. kopernik~0.4.

= Copernicus / Copernikus / Kopernikus
Wyszukiwanie według sąsiedztwa
Możliwe jest również określenie w jakiej odległości ma się znajdować jeden z wyszukiwanych terminów od innego (tzw. proximity search). Jeśli np. pamiętamy, że w dokumencie w niewielkiej odległości od siebie pojawiały się wyrażenia Choral-buch oraz Westpreussen, możemy użyć następującego zapytania: „Choral-buch Westpreussen”~6.

= Księga adresowa miasta Torunia / lub / Księga długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej
Określanie ważności terminu
Można określić priorytet wyszukiwanego terminu przez dodanie znaku „^” wraz z liczbą (większą niż 1). Np. zapytanie stempowski^4 grydzewski zwróci dokumenty, w których występują oba nazwiska, ale na początku listy znajdą się te, w których częściej pojawia się nazwisko oznaczone wyższym priorytetem. Domyślny priorytet wyszukiwania wynosi 1.
Łączenie zapytań
Wyrażenia w zapytaniach złożonych można grupować za pomocą nawiasów. Zabieg taki pozwala nadać rozbudowanym zapytaniom zamierzony, jednoznaczny sens, podobnie jak to się dzieje w działaniach arytmetycznych.

Najpierw przetwarzane są wyrażenia cząstkowe wewnątrz nawiasów, a następnie większe całości. Zapytanie o kształcie: „De revolutionibus orbium coelestium” AND (Copernicus OR Kopernik) spowoduje wyszukanie dokumentów, w których występuje tytuł dzieła Kopernika oraz jego nazwisko przynajmniej w jednej z dwóch form.

= „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik / lub / „De revolutionibus orbium coelestium” Nicholas Copernicus
Znaki specjalne
Ze zrozumiałych względów znaki służące do budowania zapytań złożonych (+ - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \) są traktowane podczas wyszukiwania inaczej niż pozostałe: pełnią rolę elementów składni zapytania, a nie cząstek wyszukiwanego wyrażenia. Aby uniknąć specyficznego interpretowania znaków specjalnych, należy umieścić przed nimi tzw. znak ucieczki „\”. Np. w celu wyszukania frazy (2+2)*2 należy wpisać \(2\+2\)\*2. Należy jednak zwrócić uwagę, że indeksowane są jedynie litery oraz cyfry, dlatego więc pozostałe znaki nie mają wpływu na wyniki wyszukiwania.
Źródło opisu
Pełny opis sposobu formułowania zapytań (strona w języku angielskim): Jakarta Lucene Query Parser Syntax .
Tekst oryginalnie zamieszczony na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej .
Creative Commons License Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 2.5 Polska .
Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności